تلفن های تماس: 77209020

Register

Registering for this site is easy. Just fill in the fields below, and we'll get a new account set up for you in no time.

Account Details

Profile Details

نام (اجباری)

This field can be seen by: هرکسی Change

Who can see this field?
Close
نام خانوادگی (اجباری)

This field can be seen by: هرکسی

شماره دانشجویی (اجباری)

This field can be seen by: هرکسی

کد ملی (اجباری)

This field can be seen by: فقط من

آدرس ایمیل دانشگاهی (اجباری)

This field can be seen by: هرکسی

رشته تحصیلی (اجباری)

This field can be seen by: هرکسی

دانشکده

This field can be seen by: هرکسی

دوره های الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی شیوه ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می گیرد. روش آموزشی است که از زمان پیدایش اینترنت و گسترش این پدیده فناوری و استفاده از قابلیت‌های آن ایجاد گردیده است

دسته بندی دوره ها

افراد حاضر در سایت

هیچ کاربری آنلاین نیست
top
مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علم و صنعت ایران

Setup Menus in Admin Panel

X